Flamingo_Site_dec196.jpg

Privacystatement

In dit privacy statement vind je uitleg over de manier waarop JVH gaming & entertainment group met jouw privacy omgaat. Vanzelfsprekend doen wij dat op een verantwoorde wijze. De persoonsgegevens die wij verwerken worden namelijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de toepasselijke privacywetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de JVH gaming & entertainment group ligt bij JVH gaming BV, gevestigd aan de Europalaan 26 te (Postbus 2156, 5202 CD) 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30129873, hierna te noemen: ”JVH” of “wij”. Onder “JVH” en/of “wij” worden mede verstaan de aan JVH gaming BV gelieerde vennootschappen met wie zij een groep vormt.

In dit privacy statement gaan wij nader in op de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, het doel hiervan en de mogelijkheden om jouw rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Dit betekent dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • bij het delen van persoonsgegevens met derden afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin toestemming is vereist;
 • beveiligingsmaatregelen treffen die passend zijn om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

 

WIJZEN VAN VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Je kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer je:

 • een vestiging van JVH bezoekt;
 • de website van JVH bezoekt;
 • direct of indirect diensten van JVH afneemt;
 • deelneemt aan spellen van JVH;
 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door JVH;
 • in contact treedt met JVH.

 

Wanneer je een vestiging of een website van JVH bezoekt of diensten van JVH afneemt ga je ermee akkoord dat JVH jouw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement omschreven.

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je jouw persoonsgegeven(s) wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het verwerken van persoonsgegevens door ons noodzakelijk. Als de opgave van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven:

 • welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en daarom verplicht moeten worden ingevuld;
 • welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

 

GRONDSLAGEN VOOR GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 2. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;
 3. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 4. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde. Dit geldt niet wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou die tot bescherming van persoonsgegevens verplichten, zwaarder wegen dan die belangen;
 5. je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het aanbieden van onze diensten kunnen wij, afhankelijk van de afgenomen dienst, de volgende  persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam 
 • contactgegevens (zoals postcode en e-mail adres) 
 • BSN (in het kader van onze zorgplicht. Het BSN wordt niet bewaard)
 • geboortedatum en - plaats
 • geslacht 
 • foto
 • camerabeelden
 • voorkeuren die je aan ons kenbaar maakt
 • datum en locatie van bezoek aan een vestiging 
 • spelgedrag (in het kader van verslavingspreventie)
 • gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten 
 • bankgegevens (indien van toepassing)

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 2. om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 3. het uitvoeren van ons verslavingspreventiebeleid;
 4. voor administratie en beheer van klantgegevens;
 5. voor back-up- of archiveringsdoeleinden;
 6. verbetering van onze diensten;
 7. om je een nieuwsbrief, aanbieding, of andere (elektronische) boodschap toe te sturen;
 8. voor analyse, onderhoud, optimalisatie en beveiliging van onze websites;
 9. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de bedrijfsstrategie;
 10. beveiligingsdoeleinden.

 

Jouw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van verschillende van onze diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de door jou ingevoerde gegevens combineren met de gegevens die wij hebben verkregen door het gebruik van cookies op onze websites (zie ons Cookiestatement). Op basis van die gegevens kunnen wij een profiel opstellen, zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (onder andere websites en apps) nog beter op jouw interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens kun je dit bij ons melden (zie ‘Contact’ voor de contactgegevens).

 

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons diensten leveren. Dit zal altijd gebeuren op basis van één van bovengenoemde grondslagen. Hierbij worden (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens enkel gebruikt voor het uitvoeren van de door ons opgedragen dienst. Wij kunnen bepaalde anonieme gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd. In speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk hierbij aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van onze diensten te garanderen.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Tevens zullen wij conform de wettelijke verplichting voldoen aan de meldplicht bij een inbreuk op jouw persoonsgegevens.

 

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je een aantal verzoeken doen:

 • dat JVH een bezwaar van jou in behandeling neemt;
 • dat JVH inzage verschaft in de van jou verwerkte persoonsgegevens;
 • dat JVH jouw persoonsgegevens wijzigt;
 • dat JVH jouw persoonsgegevens verwijdert;
 • dat JVH een afschrift verstrekt van jouw verwerkte persoonsgegevens;
 • dat JVH jouw persoonsgegevens overdraagt (bijv. aan een derde).

 

Wij nemen alle verzoeken in overweging en binnen een redelijke termijn voorzien wij je van een antwoord, waarbij wij het recht hebben om jouw identiteit te verifiëren. Mochten wij besluiten jouw verzoek niet te honoreren, dan zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

MINDERJARIGEN

De diensten die door ons worden aangeboden zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Wanneer we persoonsgegevens ontvangen van iemand die jonger dan 18 jaar is, worden deze niet verwerkt.

 

CONTACT

Mocht je naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kun je ons via onderstaande kanalen bereiken:

 • E-mail : privacy@jvh.nl
 • Post : JVH gaming BV, Europalaan 26, Postbus 2156, 5202 CD ’s-Hertogenbosch   o.v.v.  Privacy officer
 • Telefoon : 073-6273620

 

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYSTATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. 

 

Versie 1.0, 15 september 2021